มูร่าห์ฟาร์มสร้างขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของคุณรัญจวน เฮงตระกูลสิน  ผู้ริเริ่มบุกเบิกฟาร์มเลี้ยงควายนม พันธุ์มูร่าห์แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ มูร่าห์ฟาร์มเป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Farm) ต้นแบบ ที่สนับสนุนการเลี้ยงควายนมพันธุ์มูร่าห์ให้เป็นกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย และผลิตน้ำนมที่ได้คุณภาพสูงสุด ตามมาตราฐานคุณสมบัติของนมอินทรีย์สากล (Organic Milk)

หลายปีมาแล้วที่มูร่าห์ฟาร์มได้มีการศึกษา พัฒนา และขยายสายพันธุ์ควายนมพันธุ์มูร่าห์จนได้น้ำนมออร์แกนิคที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และถูกต้องตามมาตรฐานน้ำนมอินทรีย์ที่ทางศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ได้กำหนดไว้ คือ

  1. มีรสชาติธรรมชาติ
  2. ไม่มีสารเคมีตกค้าง ลดความเเสี่ยงต่อยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมนตกค้างในน้ำนม
  3. และมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าน้ำนมที่ได้จากสัตว์ให้นมชนิดอื่นๆ ที่เลี้ยงโดยใช้อาหารข้นสูง ซึ่งกรดไขมันและแร่ธาตุอาหารต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในนมออร์แกนิคของมูร่าห์นี้มีผลดีต่อสุขภาพ ระบบความจำ ไม่ทำให้ไขมันสะสม ลดคลอเรสเตอรอลในเลือด และลดอาการแพ้ต่างๆ เป็นต้น
ด้วยการบริหารการจัดการฟาร์มที่มีเป้าหมายแน่วแน่ให้มูร่าห์ฟาร์มเป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Farm) และเป็นต้นแบบของธุรกิจเกษตรกรรมแบบครบวงจรและยั่งยืน ที่เริ่มกระบวนการจัดการตั้งแต่การเพาะปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ จนถึงขั้นตอนการเลี้ยง รีดนมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อพร้อมจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยไม่ใช้สารเคมียาฆ่าแมลง สารกระตุ้นการเร่งน้ำนม หรือฮอร์โมนต่างๆ ในกระบวนการผลิตเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ว่า เป็นต้นแบบของธุรกิจเกษตรกรรมแบบครบวงจรและยั่งยืน เราจึงได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงควายนมพันธุ์มูร่าห์ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการเลี้ยงอย่างเป็นระบบ และสามารถควบคุมคุณภาพของน้ำนมให้บริสุทธิ์ สะอาด ปลอดภัยและเป็นออร์แกนิค 100% จนถึงมือผู้บริโภค ตามมาตราฐานที่เราตั้งเป้าหมายไว้

ทางมูร่าห์ฟาร์มได้นำต้นแบบการพัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มมาจากประเทศอิตาลี ซึ่งเลี้ยงควายนมพันธุ์มูร่าห์แบบออร์แกนิค มาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพอากาศและภูมิประเทศของไทย โดยมีหลักการขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้

  1. จัดสรรพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงใดๆทั้งสิ้น เพื่อเป็นอาหารให้กับมูร่าห์ และให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ตลอดทั้งปี
  2. แยกโรงเรื่อน แบ่งตามอายุของสัตว์ เริ่มตั้งแต่โรงอนุบาลไปจนถึงโรงเรือนสำหรับรอรีดนม เพื่อง่ายต่อการแบ่งชนิดของอาหารให้เหมาะสมตามความต้องการของสัตว์ในแต่ละวัย
  3. โรงเรือนที่สะอาด เพียงพอกับมูร่าห์ทุกตัว ไม่หนาแน่น มีหลังคากันแดด กันฝนสาด มีแสงสว่างและการระบายอากาศตามธรรมชาติ เพื่อให้มูร่าห์ทุกตัวอยู่สบาย รวมถึงมีความสะดวกในการกินอาหารและน้ำ
  4. จัดสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับมูร่าห์ทุกตัว โดยจัดระบบการปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้าแบบหมุนเวียน เพื่อให้มูร่าห์ได้เดินออกกำลังกายและมีแหล่งน้ำที่สะอาด เพื่อให้มูร่าห์ได้คลายร้อนและไม่เครียด
  5. จัดเก็บฐานข้อมูล ทะเบียนประวัติ มูร่าห์ทุกตัวจะมีชื่อและหมายเลขประจำตัวเพื่อบอกถึงสายพันธุ์
  6. โรงรีดนมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
  7. โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

ทั้งหมดนี้เป็นหลักประกันถึงความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ถึงความบริสุทธิ์ สะอาด ปลอดภัย และเป็นออร์แกนิค 100% ด้วยระบบการจัดการที่สูงกว่ามาตราฐานในทุกขั้นตอนการผลิต ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของมูร่าห์ฟาร์ม ซึ่งไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง หรือสารกระตุ้นการเร่งน้ำนม หรือฮอร์โมนต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว

น้ำนมออร์แกนิคจากมูร่าห์ฟาร์มจึงเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการหลายท่านในเมืองไทยว่าเป็นน้ำนมที่มีคุณภาพดีที่สุด ทั้งในรสชาดที่เข้มข้น หวานมัน และอุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแคลเซียมเป็นพิเศษ

HOME | PRODUCTS | RESTAURANT | FARM | MURRAH | TV & PRESS | CONTACT US
SHARE ON :
Copyright © 2011 Murrah Dairy Company. All Rights Reserved.