นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายการคืนสินค้า

  • หากลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงินให้ทั้งจำนวน

  • ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีการแจ้งคืนสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

  • หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทันที (ไม่เกิน 12 ชม.) หลังจากการรับสินค้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-373-2992 หรือ Line: @murrahmilk (มี@ข้างหน้านะคะ) เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่

  • การยกเลิกการสั่งซื้อ หรือ มีปัญหาในการจัดส่ง กรุณาติดต่อ ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-373-2992 หรือ Line: @murrahmilk (มี@ข้างหน้านะคะ)


นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • การเก็บรวบรวม การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงเนื้อหาและขอบเขตของธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสำคัญ และจะควบคุมการใช้ข้อมูลบุคคลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้นโดยจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น. นอกจากนี้ ในบางกรณีบริษัทอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามด้วยเหตุผลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า. เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงจัดทำระเบียบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างจริงจัง

  • การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อบังคับ, บทบัญญัติต่างๆ ของประเทศ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

  • มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม บริษัทจึงสร้างระบบควบคุม ระบบการจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย ความเสียหาย การแก้ไขปลอมแปลง การทำลายและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล. นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางมาตรการ หากเกิดความผิดปกติขึ้น จะตรวจหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยจัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำทุกวันและการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก

  • การร้องเรียนและปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จัดตั้ง หน่วยงานรับเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเป็นช่องทางติดต่อเมื่อมีการร้องเรียนและต้องการคำปรึกษาด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

  •     ปรับปรุงระบบการจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องนอกจากสภาพแวดล้อมของการบริหารขององค์กรแล้ว เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทยังได้พยายามปรับปรุงแก้ไขระบบ การจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องอีกด้วย